{"TITLE":"Gizlilik Bildirimi","CONTENT":"

bizeonline.com<\/strong>, çe\u015fitli amaçlarla ki\u015fisel veriler toplayabilir. A\u015fa\u011f\u0131da, toplanan ki\u015fisel verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde topland\u0131\u011f\u0131, bu verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde korundu\u011fu belirtilmi\u015ftir.<\/p>\n

Üyelik veya bizeonline.com üzerindeki çe\u015fitli form ve anketlerin doldurulmas\u0131 suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak\u0131m ki\u015fisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bizeonline.com taraf\u0131ndan sipari\u015f ve üyelik süreçleri gere\u011fi toplanmaktad\u0131r.<\/p>\n

bizeonline.com, baz\u0131 dönemlerde mü\u015fterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras\u0131nda üye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de\u011fi\u015ftirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.<\/p>\n

bizeonline.com üzerinden veya eposta ile gerçekle\u015ftirilen onay sürecinde, üyelerimiz taraf\u0131ndan ma\u011fazam\u0131za elektronik ortamdan iletilen ki\u015fisel bilgiler, Üyelerimiz ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \"Üyelik Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda üçüncü ki\u015filere aç\u0131klanmayacakt\u0131r.<\/p>\n

Sistemle ilgili sorunlar\u0131n tan\u0131mlanmas\u0131 ve verilen hizmet ile ilgili ç\u0131kabilecek sorunlar\u0131n veya uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n h\u0131zla çözülmesi için, bizeonline.com, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad\u0131r. IP adresleri, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 genel bir \u015fekilde tan\u0131mlamak ve kapsaml\u0131 demografik bilgi toplamak amac\u0131yla da kullan\u0131labilir.<\/p>\n

bizeonline.com, Üyelik Sözle\u015fmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan do\u011frudan pazarlama yapmak amac\u0131yla kullanabilir. Ki\u015fisel bilgiler, gerekti\u011finde kullan\u0131c\u0131yla temas kurmak için de kullan\u0131labilir. bizeonline.com taraf\u0131ndan talep edilen bilgiler veya kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler veya bizeonline.com üzerinden yap\u0131lan i\u015flemlerle ilgili bilgiler; bizeonline.com ve i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan, \"Üyelik Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, üyelerimizin kimli\u011fi if\u015fa edilmeden çe\u015fitli istatistiksel de\u011ferlendirmeler, veri taban\u0131 olu\u015fturma ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda kullan\u0131labilir.<\/p>\n

bizeonline.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay\u0131, bunu bir s\u0131r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam\u0131n\u0131n veya herhangi bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kamu alan\u0131na girmesini veya yetkisiz kullan\u0131m\u0131n\u0131 veya üçüncü bir ki\u015fiye if\u015fas\u0131n\u0131 önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay\u0131 ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.<\/p>\n

KRED\u0130 KARTI GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/p>\n

bizeonline.com, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden al\u0131\u015fveri\u015f yapan kredi kart\u0131 sahiplerinin güvenli\u011fini ilk planda tutmaktad\u0131r. Kredi kart\u0131 bilgileriniz hiçbir \u015fekilde sistemimizde saklanmamaktad\u0131r.<\/p>\n

\u0130\u015flemler sürecine girdi\u011finizde güvenli bir sitede oldu\u011funuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki \u015fey vard\u0131r. Bunlardan biri taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n en alt sat\u0131r\u0131nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas\u0131nda oldu\u011funuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz \u015fifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat\u0131\u015f i\u015flemleri sürecine ba\u011fl\u0131 olarak ve verdi\u011finiz talimat istikametinde kullan\u0131l\u0131r. Al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan kredi kart\u0131 ile ilgili bilgiler al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile \u015fifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Kart\u0131n kullan\u0131labilirli\u011fi onayland\u0131\u011f\u0131 takdirde al\u0131\u015fveri\u015fe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf\u0131m\u0131zdan görüntülenemedi\u011finden ve kaydedilmedi\u011finden, üçüncü \u015fah\u0131slar\u0131n herhangi bir ko\u015fulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi\u015f olur.<\/p>\n

Online olarak kredi kart\u0131 ile verilen sipari\u015flerin ödeme\/fatura\/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli\u011fi firmamiz taraf\u0131ndan Kredi Kartlar\u0131 Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131'na kar\u015f\u0131 denetlenmektedir. Bu yüzden, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ilk defa sipari\u015f veren mü\u015fterilerin sipari\u015flerinin tedarik ve teslimat a\u015famas\u0131na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres\/telefon bilgilerinin do\u011frulu\u011funun onaylanmas\u0131 gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart\u0131 sahibi mü\u015fteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.<\/p>\n

Üye olurken verdi\u011finiz tüm bilgilere sadece siz ula\u015fabilir ve siz de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. Üye giri\u015f bilgilerinizi güvenli korudu\u011funuz takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizinle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir. Bu amaçla, üyelik i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda 128 bit SSL güvenlik alan\u0131 içinde hareket edilir. Bu sistem k\u0131r\u0131lmas\u0131 mümkün olmayan bir uluslararas\u0131 bir \u015fifreleme standard\u0131d\u0131r.<\/p>\n

Bilgi hatt\u0131 veya mü\u015fteri hizmetleri servisi bulunan ve aç\u0131k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi\u011fi \u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl\u0131n\u0131za tak\u0131lan bütün konular hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi alabilir, online al\u0131\u015fveri\u015f hizmeti sa\u011flayan firman\u0131n güvenirli\u011fi konusunda daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bilgi edinebilirsiniz.<\/p>\n

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S\u0130TELER\u0130 VE UYGULAMALAR<\/strong><\/p>\n

bizeonline.com, web sitesi dâhilinde ba\u015fka sitelere link verebilir. bizeonline.com, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen sitelerin gizlilik uygulamalar\u0131 ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r. bizeonline.coma ait sitede yay\u0131nlanan reklamlar, reklamc\u0131l\u0131k yapan i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. \u0130\u015f bu sözle\u015fmedeki Gizlilik Politikas\u0131 Prensipleri, sadece bizeonline.com\u0131n kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.<\/p>\n

\u0130ST\u0130SNA\u0130 HALLER<\/strong><\/p>\n

A\u015fa\u011f\u0131da belirtilen s\u0131n\u0131rl\u0131 hallerde bizeonline.com, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümleri d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131c\u0131lara ait bilgileri üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilir. Bu durumlar s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da olmak üzere;<\/p>\n

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf\u0131ndan ç\u0131kar\u0131lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar\u0131n\u0131n getirdi\u011fi zorunluluklara uymak;<\/p>\n

2.bizeonline.com\u0131n kullan\u0131c\u0131larla akdetti\u011fi \"Üyelik Sözle\u015fmesi\"'nin ve di\u011fer sözle\u015fmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar\u0131 uygulamaya koymak amac\u0131yla;<\/p>\n

3.Yetkili idari ve adli otorite taraf\u0131ndan usulüne göre yürütülen bir ara\u015ft\u0131rma veya soru\u015fturman\u0131n yürütümü amac\u0131yla kullan\u0131c\u0131larla ilgili bilgi talep edilmesi;<\/p>\n

4.Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n haklar\u0131 veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu\u011fu hallerdir.<\/p>\n

E-POSTA GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/p>\n

bizeonline.com'un Mü\u015fteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipari\u015finizle ilgili olarak gönderece\u011finiz e-postalarda, asla kredi kart\u0131 numaran\u0131z\u0131 veya \u015fifrelerinizi yazmay\u0131n\u0131z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan görülebilir. bizeonline.com e-postalar\u0131n\u0131zdan aktar\u0131lan bilgilerin güvenli\u011fini hiçbir ko\u015fulda garanti edemez.<\/p>\n

TARAYICI ÇEREZLER\u0130<\/strong><\/p>\n

bizeonline.com, ma\u011fazam\u0131z\u0131 ziyaret eden kullan\u0131c\u0131lar ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131n web sitesini kullan\u0131m\u0131 hakk\u0131ndaki bilgileri teknik bir ileti\u015fim dosyas\u0131 (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti\u015fim dosyalar\u0131, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan\u0131c\u0131n\u0131n taray\u0131c\u0131s\u0131na (browser) gönderdi\u011fi küçük metin dosyalar\u0131d\u0131r. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131 site hakk\u0131nda durum ve tercihleri saklayarak \u0130nternet'in kullan\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r.<\/p>\n

Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, siteyi kaç ki\u015finin ziyaret etti\u011fini, bir ki\u015finin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti\u011fini ve ne kadar sitede kald\u0131klar\u0131 hakk\u0131nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan\u0131c\u0131lar için özel tasarlanm\u0131\u015f kullan\u0131c\u0131 sayfalar\u0131ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, ana bellekte veya e-postan\u0131zdan veri veya ba\u015fkaca herhangi bir ki\u015fisel bilgi almak için tasarlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Taray\u0131c\u0131lar\u0131n pek ço\u011fu ba\u015fta teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131 kabul eder biçimde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r ancak kullan\u0131c\u0131lar dilerse teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gelmemesi veya teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gönderildi\u011finde uyar\u0131 verilmesini sa\u011flayacak biçimde ayarlar\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirler.<\/p>\n

bizeonline.com, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümlerini diledi\u011fi zaman sitede yay\u0131nlamak veya kullan\u0131c\u0131lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay\u0131nlamak suretiyle de\u011fi\u015ftirebilir. Gizlilik Politikas\u0131 hükümleri de\u011fi\u015fti\u011fi takdirde, yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlük kazan\u0131r.<\/p>\n

Gizlilik politikam\u0131z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bizeonline.com’a ait a\u015fa\u011f\u0131daki ileti\u015fim bilgilerinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n

Firma Ünvan\u0131:E BIZE Sanal Ma\u011fazac\u0131l\u0131k Pazarlama LTD. \u015eT\u0130.<\/p>\n

Adres: Huzur Mah. Tomurcuk 1 Sok. No:5 Seyrantepe Sar\u0131yer\/\u0130stanbul<\/p>\n

Telefon:+90 212 289 82 82<\/p>\n

Fax:<\/p>\n

Eposta adresi:info@bizeonline.com


<\/p>\n

\n

Al\u0131\u015fveri\u015f Güvenli\u011fi ve SSL Sertifikas\u0131<\/strong><\/p>\n

Sitemizde kredi kart\u0131n\u0131zla yapaca\u011f\u0131n\u0131z tüm al\u0131\u015fveri\u015fleriniz Geotrust RapidSSL sertifikas\u0131yla güvence alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Kart bilgileriniz 256 bit koruma ile \u015fifrelenerek iletilmektedir. SSL (Secure Soket Layer) ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n hangi durumda aktif oldu\u011funu, sipari\u015f i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda kart bilgilerinizi girdi\u011finiz sayfam\u0131za geçti\u011finiz s\u0131rada, taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n adres çubu\u011funun hemen yan\u0131nda görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.<\/p>\n

Kredi Kart\u0131 bilgilerinizi girdi\u011finiz sayfan\u0131n sol üst kö\u015fesinde bulunan kilit resmi bu sayfan\u0131n SSL ile \u015fifrelendi\u011fini gösterir ve üzerine t\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda \u015fifrelemenin hangi firmaya ait oldu\u011funu belirtir.Web sitemize kay\u0131t olurken kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z üyelik ve ki\u015fisel bilgileriniz gizli tutulmakta olup sizin onay\u0131n\u0131z d\u0131\u015f\u0131nda hiç kimseyle payla\u015f\u0131lamaz. SSL yaz\u0131l\u0131mlar\u0131 , mü\u015fteri-i\u015fletme-banka aras\u0131ndaki bilgi ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n,çözülme ihtimali matematiksel olarak çok dü\u015fük ve teknik aç\u0131dan zor olan 256 bit teknolojileriyle \u015fifreli olarak yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>","PARENT_ID":"0"}